lippa asrang wild life senctuary is in which district


Options: kangra,kinnaur, shimla, solan

Ans:kinnaur,kinnaur


More Wildlife sanctuaries Related questions:


who made Shahpur Kila
Options: Bhaktmal, sansar chand, vijay chand, suraj sen

Ans:A,Bhaktmal


who was founder of kunihar riyasat
Options: abhoj dev, ajay dev, dhruv dev, padam dev

Ans:abhoj dev,abhoj dev


who made Raani ka Kot Durg
Options: veer sen, rajender prakash, ajbar sen, Sevant Sen

Ans:D,Sevant Sen


Maharaja Sansaar Chand Belongs to which district
Options:

Ans:Kangra,Kangra


Dull mela belongs to which district
Options: kangra, shimla, solan, sirmour

Ans:kangra,kangra


writer of kullu lok sahitya
Options: shri paramchand, narayan chand , vinod bhambli, dr, bansi lal

Ans:shri paramchand,shri paramchand


Jwala Mukhi Mela
Options:

Ans:Kangra,Kangra


dulchi darra
Options: kullu, mandi-kullu, kulu-lahaul, kangra-chamba

Ans:mandi-kullu,mandi-kullu


Cpt. Saurabh Kalia
Options:

Ans:amritsar,amritsar


where is gori shankar mandir in hp
Options: lahul spiti, kullu, kangra, hamirpur

Ans:hamirpur,hamirpur


where is atal vihari vajpeyi mountaineers institution
Options: kangra, chamba, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:kullu,kullu


sanjay jal vidhut
Options:

Ans:kinnaur,kinnaur


origin of yamuna river in HP
Options: yamnotri, peer panjal, bada bhangaal, baralacha darra

Ans:yamnotri,yamnotri


who was founder of bhagal riyasat
Options: abhoj dev, ajay dev, dhruv dev, padam dev

Ans:ajay dev,ajay dev


Thakur Sen Negi
Options:

Ans:Kinnaur,Kinnaur


District with lowest gender rate In HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:kinnaur,kinnaur


Narayan chand Prashar
Options:

Ans:Hamirpur,Hamirpur


Winner of first police padak
Options: havaldar topge, shri gangveer sing, sunil sharma, jaidev kiran

Ans:shri gangveer sing,shri gangveer sing


Vadhya Surat Ram Prakash belongs to which district
Options:

Ans:Sirmour,Sirmour


Prem Kumar Dhumal
Options:

Ans:Kangra,Kangra


Krishan Dutt Sultan Puri
Options:

Ans:Solan,Solan


NH 70 new name is
Options: nh 3 , nh 5, nh 7, nh 103

Ans:nh 3,nh 3


Roali is sub river of which river and situated in which district
Options: kangra, kinnaur, lahaul, chamba

Ans:D,Chamba


district with highest crime rate in HP
Options: kangra, una, solan, sirmour

Ans:kangra,kangra


District with highest number of village panchayats?
Options: shimla, mandi, kangra, una

Ans:kangra,kangra


where is raghunath mandir in hp
Options: solan, kullu, lahaul , kinnaur

Ans:kullu,kullu


Position of HP south pole
Options: 75.47,47.75,79.04,04.79

Ans:A, 75.47


Writer of kamniya kinnaur
Options: R K kaushal, gareeb khan, jagmohan bhalokhara,shanta kumar

Ans:R K kaushal,,R K kaushal,


where is jila lohgarh
Options: kangra, shimla, bilaspur, sirmaur, kullu

Ans:sirmaur ,sirmaur


District with lowest schedule tribe in HP
Options: una, sirmour, mandi, kullu

Ans:una,una


baralacha darra
Options: lahaul-spiti, kangra-bharmaur, jogindernagar-kullu,chamba-pangi

Ans:lahaul-spiti,lahaul-spiti


sangla valley in which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:kinnaur ,kinnaur


Writer of the wonderland himachal pradesh
Options: akshar singh, shanta kumar, gareeb khan, jagmohan bhalokhara

Ans:jagmohan bhalokhara,jagmohan bhalokhara


who made Tank Sanghwana and was made by whome
Options: heera chand, jai chand, jagat singh, Vijay chand

Ans:D,Vijay chand


NH 20 new name is
Options: nh 3 , nh 5, nh 7, nh 154

Ans:nh 154,nh 154


Bhojri utsav belongs to which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:chamba,chamba


Shaanan Power
Options:

Ans:Mandi,Mandi


what if population of kangra district in hp
Options:

Ans:150 10 0 75 ,150 10 0 75


Writer of himalayan polyandari
Options: D N majumdar, devraj sharma, J huchission, ranjor singh

Ans:D N majumdar,D N majumdar


who made Sarakhpur Durg
Options: Sevant Sen, rajender prakash, ajbar sen, Sidh Sen

Ans:D,Sidh Sen


where is shashypur math in HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:lahaul spiti,lahaul spiti


who was last rular of jubbal rajya riyasat
Options: anand chand, bhagat chand, miyaan devi chand, kishan chand

Ans:bhagat chand,bhagat chand


who wrote Sechunala Pathar Lekh
Options: maaru verman, lalit varman, sahil varman, jasata verman

Ans:B,Lalit Verman


parangla darra
Options: chamba-pangi,kangda-chamba, chamba-bharmaur,jaskar range

Ans:jaskar range,jaskar range


Writer of Kinnar lok sahitya
Options: Shri M R Thakur, banshi ram Sharma, shri P S Rana, Shri S. R Chaudhari

Ans:banshi ram Sharma,banshi ram Sharma


Losar utsav belongs to which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:Lahaul spiti and Kinnaur,Lahaul spiti and Kinnaur


First adhyaksh Himachal Lok seva aayok shimla
Options: mahor somnath sharma, genral v. n sharma, lt, gen, k , s katoch,Lt.col, kamaan singh

Ans: lt, gen, k , s katoch, lt, gen, k , s katoch


which district has the highest number of roads in HP?
Options: kullu, mandi, kangra, solan, una

Ans:kangra,kangra


indrahaar darra
Options: lahaul-spiti, kangra-bharmaur, jogindernagar-kullu,chamba-pangi

Ans:kangra-bharmaur,kangra-bharmaur


winner of first chandra dhar sharma guleri price in HP
Options: shri keshav, charanjeet singh, sunil sharma, surendernath

Ans:shri keshav,shri keshav

www.000webhost.com