Writer of kamniya kinnaur


Options: R K kaushal, gareeb khan, jagmohan bhalokhara,shanta kumar

Ans:R K kaushal,,R K kaushal,


More Books Related questions:


who was founder of bhajji riyasat
Options: pradhumn , keerat chand , mool chand, charu raja

Ans:charu raja ,charu raja


Holi mela belongs to which district
Options: kangra, shimla, hamirpur, sirmour

Ans:hamirpur,hamirpur


Where is mindal devi mandir in HP
Options: solan, kullu, lahaul , kinnaur

Ans:lahaul spiti,lahaul spiti


biggest artificial lake in HP
Options:

Ans:gobindsagar lake,gobindsagar lake


andhra is sub river of which river
Options: chinab, yamuna, satluj, ravi

Ans:yamuna,yamuna


Writer of kullut desh ki kahani
Options: lal chand prarthi, L P pandey, Akshar singh, nohra richards

Ans:lal chand prarthi,lal chand prarthi


short cut for satluj sub rivers
Options: Banaspati swaha

Ans:b-no spiti swan,b-no spiti swan


who was founder of jubbal rajya riyasat
Options: shivram chand, veer chand, hari chand, karam chand

Ans:karam chand ,karam chand


Machetri
Options:

Ans:Chamba,Chamba


where is shiv baadi mandir in HP
Options: solan, sirmaur, una, kangra

Ans:una,una


where is guru ghantal math in HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:lahul spiti,lahul spiti


Writer of country life
Options: Shanta kumar, G D khosla, J huchission, Y S parmar, Nohra richards

Ans:Nohra richards,Nohra richards


balh valley in which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba, mandi

Ans:mandi,mandi


who was last rular of darkoti riyasat
Options: rajender singh, surender singh, dalip singh, shiv singh

Ans:shiv singh,shiv singh


where is dr rajendra prasad chikitsa maha vidyalaya
Options: kangra, chamba, bilaspur, hamirpur, shimla

Ans:kangra,kangra


who made Sarakhpur Durg
Options: Sevant Sen, rajender prakash, ajbar sen, Sidh Sen

Ans:D,Sidh Sen


First lady vidhan sabha adhyaksh in HP
Options: leela seth, vidhya stocks, sheela kaul,amrit kaur

Ans:vidhya stocks,vidhya stocks


pandoh lake is in which district?
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:pandoh,pandoh


Gaj JVP
Options: kangra, chamba, lahul, kinnaur

Ans:Kangra,Kangra


what is capacity of parvati jalvidut pariyojna in HP?
Options: 1025 mw, 2051 mw, 2200 mw, 2203mw,

Ans:2051 mw,2051 mw


District with lowest industrial units in HP
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:kinnaur,kinnaur


where is agriculture cooperative staff training centre
Options: kangra, shimla, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:shimla,shimla


who was founder of mandi riyasat
Options: giri ser, baahu sen , veer sen, lakshman sen

Ans:bahu sen ,bahu sen


who was last rular of baghaat riyasat
Options: shivram chand, veer chand, hari chand, durga singh

Ans:durga singh,durga singh


sorang lake is in which district?
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:kinnaur,kinnaur


District headquarter with lowest height in HP
Options: kangra, una, bilaspur, solan

Ans:bilaspur,bilaspur


First police chief in HP
Options: Shri M R Thakur, V. N Sharma, shri P S Rana, Shri S. R Chaudhari

Ans:Shri S. R Chaudhari,Shri S. R Chaudhari


chandra kherni darra
Options: kullu, mandi-kullu, kulu-lahaul, kangra-chamba

Ans:kullu,kullu


Sarhi mela belongs to which district
Options: kangra, Kullu, solan, sirmour

Ans:Solan,Solan


Who was founder of Kutlehar riyasat
Options: basant pal , jhet pal, gobind pal, jas pal

Ans:jaspal,jaspal


Senj is sub river of which Rivar
Options: satluj, Byas, ravi, yamuna

Ans:B,Byas


where is kamru kila
Options: kangra, kinnaur, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:kinnaur,kinnaur


Height of Shilla Peak in HP
Options:

Ans:7026 meter,7026 meter


where is dhungri mandir in hp
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:kullu,kullu


barua darra
Options: kangra-chamba, lahul-spiti, kinnaur-gadvaal, kullu lahul

Ans:kinnaur-gadvaal,kinnaur-gadvaal


bardosar lake is in which district?
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:kullu,kullu


radam chitkul wild life senctuary is in which district
Options: kangra, shimla, solan, kinnaur

Ans:kinnaur,kinnaur


Faag mela belongs to which district
Options: kangra, shimla, solan, sirmour

Ans:shimla,shimla


who was founder of kyonthal riyasat
Options: giri ser, baahu sen , veer sen, lakshman sen

Ans:giri sen,giri sen


First mountaineer from HP winning averest
Options: shri keshav, charanjeet singh, sunil sharma, surendernath

Ans:sunil sharma,sunil sharma


where is rorik art gallery
Options: kangra, kullu, mandi, shimla

Ans:kullu,kullu


Bhgwan Parshuram JVP
Options:

Ans:Sirmour,Sirmour


Dr, Yashwant Singh Parmar Kangra palampur , andreta
Options:

Ans:Sirmour,Sirmour


where is gori shankar mandir in hp
Options: lahul spiti, kullu, kangra, hamirpur

Ans:hamirpur,hamirpur


who was founder of darkoti riyasat
Options: ram singh, durga singh, prithvi singh, umed singh

Ans:durga singh,durga singh


kugti wild life senctuary is in which district
Options: chamba, kinnaur , lahul, kullu

Ans:chamba,chamba


sarwalsar lake is in which district?
Options: kinnaur , lahul, kullu, mandi

Ans:kullu,kullu


where is yudh smarak
Options: kangra, chamba, bilaspur, hamirpur, kullu

Ans:kangra,kangra


Writer of the wonderland himachal pradesh
Options: akshar singh, shanta kumar, gareeb khan, jagmohan bhalokhara

Ans:jagmohan bhalokhara,jagmohan bhalokhara


kanwar wild life senctuary is in which district
Options: kinnaur , lahul, kullu, chamba

Ans:kullu,kullu

www.000webhost.com